Chứng nhận 14001 ISO năm 2006
Vì sự bảo tồn môi trường và xây dựng địa bàn kinh doanh vì môi trường thông quan việc quản lý mang tính hiệu quả và mưu cầu mang tính thích hợp, trọng tâm khách hàng Điện tử Sewon đang làm hết sức trong hoạt động quản lý môi trường thân thiện bởi việc xây dựng hệ thống môi trường tự trị.