• Kỳ dẫn nhập Năm 2005

  - Hoạt tính hóa hoạt động quản lý chất lượng
  - Xúc tiến chứng nhận PPM duy nhất (nâng cao chất lượng sản phẩm)
  - Hoạt động đề án 3 sắp xếp/ 5 chỉnh lý
  - Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp nước ngoài

 • Kỳ thực hành Năm 2006

  - Xúc tiến hoạt động (P.L)đổi mới quy trình lần 1
  - Chất lượng trụ sở chính + xây dựng hệ thống tổng hợp môi trường
  - Phát triển . Nâng cao tính sản xuất
  - Chất lượng + để cao sức cạnh tranh về giá cả

 • Kỳ khuếch tán Năm 2007

  - Xúc tiến hoạt động (P.L)đổi mới quy trình lần 2
  - Xây dựng hệ TRANG WEB hệ thống quản lý
  - Xây dựng hệ thống tổng hợp doanh nghiệp nước ngoài

 • Kỳ trưởng thành Năm 2008

  - Triển khai hoạt động cải thiện VẬN DỤNG QUẢN LÝ
  - Phát triển . Nâng cao hệ thống quản lý
  - Phát triển doanh nghiệp xuất sắc

 • Kỳ định cư Năm 2009

  - Định cư HỆ THỐNG quản lý
  - Triển khai hoạt động đổi mới quản lý liên tục

 • Kỳ ổn định Năm 2013

  - Duy trì liên tục HỆ THỐNG hiện hành
  - Bảo an / quản lý