Xây dựng địa bàn kinh doanh vì môi trường
    Tuân thủ Luật liên quan đến bảovệ an toàn môi trường
    Chính sách quản lý vì môi trường thân thiện
    Địa bàn kinh doanh an toàn và sạch sẽ
    Tiết giảm năng lượng