Cải thiện liên tục vì sự hài lòng của khách hàng
    1. Trách nhiệm quản lý
    2. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng
    3. Năng lực vượt trội tách biệt
    4. Tối ưu hóa liên tục