Để bảo tồn môi trường và sự hài lòng của khách hàng thông qua việc quản lý mang tính hiệu quả và mưu cầu tính thích hợp, trọng tâm khách hàng Chúng tôi xin tuyên bố rằng sẽ làm hết sức để có thể tốt nhất trong hoạt động môi trường mang đặc tính môi trường thân thiện bằng việc xây dựng hệ thống môi trường tự trị.
  • 1. Bảo tồn môi trường là lựa chọn ưu tiên hàng đầu về môi trường có trong tất cả công việc với tư cách là sứ mệnh mang tính cơ bản của toàn bộ cán bộ nhân viên.
  • 2. Tất cả cán bộ nhân viên phải tuân thủ một cách trung thành hạng mục yêu cầu liên quan đến môi trường với luật môi trường, và nếu có khả năng thì phải đáp ứng chúng ở mức cao hơn nếu có thể.
  • 3. Để nắm bắt các tác động môi trường nghiêm trọng cần phải liên tục cải thiện hiệu suất môi trường và để làm một cách tốt nhất việc ngăn chặn ô nhiễm môi trường chúng tôi thực hành những điều sau đây.

    - Tối đa hóa lượng chất thải thải ra và lượng phế thải.
    - Dẫn nhập bằng phương thức kiểm chứng cách sản xuất, lắp đặt, nguồn nguyên liệu mang tính thân thiện với môi trường để áp dụng trong sản xuất nhằm tối thiểu hóa lượng chất thải như các loại vật ô nhiễm vv.
    - Quản lý hiệu quả tài nguyên và tiêu thụ năng lượng, góp phần bảo tồn tài nguyên.

  • 4. Tất cả nhân viên phải hiểu rõ và tuân theo phương châm này. Vì lẽ trên mỗi năm hạng mục chi tiết và kế hoạch thực hiện được sáng lập, và xúc tiến cải thiện liên tục, bàn giao và đào tạo phù hợp, hơn nữa còn thúc đẩy giám sát. Ngoài ra, còn được cải tiến và kiểm tra một cách định kỳ để phù hợp với điều kiện thay đổi của các hoạt động tổ chức.