• Kiểm tra nguyên liệu
 • Bảo quản nguyên liệu
 • Cắt ép tự động
 • Ép bán tự động
 • Gia công khác
 • Kiểm tra ép cắt
 • Thao tác serve
 • Thao tác lắp rắp
 • Kiểm tra mạch điện
 • Kiểm tra cấu tạo
 • Kiêm tra khác
 • Đóng gói sản phẩm